Diagnoza autyzmu ADOS 2 Wrocław

Diagnoza autyzmu Wrocław - ADOS 2 w Centrum Psyche

ADOS-2 to protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu skierowany do dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych. Autyzm i zespół aspergera należą do coraz częściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem bezpośredniej obserwacji, składającym się  z pięciu  modułów, zróżnicowanych pod względem wieku i rozwoju językowego pacjenta. Należy do jednych z najdokładniejszych narzędzi, które pozwala w sposób rzetelny i obiektywny na postawienie trafnej diagnozy o autyźmie.


Co składa się na badanie ADOS-2?

ADOS-2 Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

  1. Język i komunikacja
  2. Wzajemność w interakcjach społecznych
  3. Zabawa/wyobraźnia
  4. Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania
  5. Inne zachowania odbiegające od normy

ADOS-2 to obecnie najbardziej wiarygodne i uniwersalne narzędzie, które pozwala zbadać stopień nasilenia cech autyzmu.  Test ten uznawany jest za jedno z najdokładniejszych narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz kluczowy element “złotego standardu” diagnozy ASD na całym świecie. ADOS-2 umożliwia określenie, czy u osoby badanej występują objawy ze spektrum autyzmu, oraz porównanie poziomu jej funkcjonowania intelektualnego i społecznego z normą dla jej grupy wiekowej. 

Przeznaczenie ADOS-2 dla różnych grup wiekowych

Badanie Ados-2 wykorzystywane jest w procesie diagnostycznym zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci od 12 miesiąca życia oraz młodzieży i dorosłych. Mogą w nim wziąć udział osoby płynnie posługujące się mową, jak i niemówiące. 

U młodszych dzieci badanie polega na podejmowaniu różnych interakcji z dzieckiem, w formie zabaw i dialogów, według ściśle przestrzeganego scenariusza. Każde zachowanie jest skrupulatnie opisywane i oceniane według kryteriów diagnostycznych. Dzięki temu rodzice otrzymują szczegółowy raport, opisujący zakres i nasilenie cech spektrum autyzmu. Podczas badania z małymi dziećmi w pokoju zawsze obecny jest rodzic lub opiekun. 

Badanie ADOS-2 dla dzieci szkolnych i nastolatków posługujących się płynnie mową ma formę zabawy oraz krótkich pogawędek wyszczególnionych i opisanych w procedurze wykonywania testu ADOS-2.

W wypadku osób dorosłych zadania wykonywane w ramach testu bazują na umiejętnościach społecznych, komunikacyjnych i językowych, istotnych w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zadania łączą nieustrukturyzowane dialogi z seriami ustrukturyzowanych sytuacji i pytań wywiadu, prowokujących pojawienie się istotnych diagnostycznie zachowań.

Co może wskazywać na zasadność wykonania badania testem ADOS-2?

Przede wszystkim skierowanie od psychologa lub lekarza psychiatry, ale także zaobserwowane u dziecka przez rodziców i specjalistów zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym, komunikowaniu się werbalnym i niewerbalnym oraz sztywność w zachowaniu, zainteresowaniach i wzorcach aktywności (m.in. obniżony kontakt wzrokowy, brak/słaba reakcja na imię, brak wskazywania palcem, trudności w komunikowaniu się z innymi, opóźniony rozwój mowy, echolalie, agresja, autoagresja, stereotypie, sensoryzmy, wybiórczość pokarmowa).

Jak wygląda badanie?

Diagnosta wybiera jeden z modułów, najbardziej dostosowany do wieku i umiejętności językowych uczestnika badania. Każdy moduł zawiera szereg prób, mających na celu wywołanie u uczestnika badania  jak najbardziej naturalnej interakcji określonych zachowań, ważnych z punktu widzenia diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Narzędzie ADOS-2 umożliwia badanie nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzalnych zachowań. Każdy moduł obejmuje zestaw prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie narzędziem ADOS-2 trwa od czterdziestu do sześćdziesięciu minut. Diagnoza przy użyciu ADOS 2 pozwala zebrać informacje na podstawie których dokonywana jest ocena zaobserwowanych nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz planowana jest indywidualna terapia dziecka.

Co składa się na badanie testem ADOS-2 w Centrum PSYCHE?

Konsultacja wstępna

Spotkanie wstępne, podczas którego diagnosta przeprowadza wywiad z rodzicami lub osobą dorosłą. Na tym spotkaniu potrzebne będą zaświadczenia z dotychczasowych badań oraz podjętych terapii, kopie posiadanej dokumentacji medycznej i psychologicznej oraz opinii specjalistów pracujących z dzieckiem (jeśli takowe są w posiadaniu rodziców).

Wskazane jest również posiadanie krótkiego około 5 minutowego filmiku prezentującego spontaniczne zachowanie dziecka - umożliwi to dobór odpowiedniego modułu i algorytmu badania ADOS -2. Specjalista może też poprosić rodzica o wypełnienie dodatkowych ankiet.

Koszt konsultacji: 250 zł / 50 minut

Badanie ADOS-2

Najważniejsza część  procesu diagnostycznego, na której przy pomocy wyspecjalizowanych przedmiotów, zabawek, książek i rozmowy, diagnosta ocenia zachowania z rożnych kategorii (między innymi język i komunikacja, wzajemność w interakcjach społecznych, zabawa/wyobraźnia, zachowania stereotypowe i inne zachowania odbiegające od normy).

Ados-2 jest narzędziem częściowo ustrukturalizowanym oraz wymaga użycia wystandaryzowanych pomocy, ocena również jest oparta o ścisłe określone kryteria. Istnieje dokładnie określony sposób postępowania, rzetelnie też są określone przedmioty, które biorą udział w badaniu, kolejność pytań, sposób wypowiadania się, a na końcu wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy podlegają szczegółowej ocenie. Dzięki tym kryteriom jest to badanie obiektywne. Rodzaj zadań dostosowany jest do poziomu umiejętności osoby badanej.

Czas trwania: 40 – 60 minut

Cena za diagnozę: 800 zł (obejmuje wywiad, badanie, jego analizę przez diagnostę oraz sporządzenie kilkustronnego protokołu z wynikami badania).

Podsumowanie wyników [OPCJONALNIE]

Ostatnie spotkanie jest dobrowolne. Pacjent może zakończyć badanie testem ADOS na etapie drugim. Na tym spotkaniu diagnosta omawia wyniki badania oraz dzieli się z rodzicem swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zachowań dziecka i jeśli zachodzi taka potrzeba wskazuje na  ewentualne pogłębienie lub uzupełnienie diagnostyki.

Badanie ADOS-2 nie jest traktowana jako jedyna czy ostateczna diagnoza. W dalszym ciągu jej podstawą pozostaje wielospecjalistyczny zespół. Wyniki badania ADOS- 2 stanowią istotną informację, która posłużyć ma do ostatecznej diagnozy. Jest źródłem cennych i szczegółowych informacji dla psychiatry, psychologa, terapeutów. Przeprowadzenie diagnozy ADOS-2 polecane jest też osobom, które były już zdiagnozowane  w przeszłości, a obecnie istnieje potrzeba weryfikacji ich zaburzeń.

Czas: 50 minut, cena: 150 zł

Gabinet

Cennik

Konsultacja wstępna (50 minut) 250,00zł
Badanie ADOS 2 (40-60 minut) 800,00zł
Podsumowanie wyników (50 minut) 170,00zł