Artykuły
Title:

Jaka metoda psychoterapii będzie najlepsza

Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
http://www.psychodynamiczna.org/jaka-metoda-psychoterapii/
Long text:

Pierwszą i najstarszą szkołą psychoterapii jest psychoanaliza, której początek dał Zygmunt Freud. Jej podstawowym założeniem jest istnienie nieświadomego konfliktu intrapsychicznego pomiędzy popędowością (id), a przyjętymi społecznymi i kulturowymi wymaganiami (superego). Oznacza to, że człowiek według tej teorii na poziomie nieświadomym dąży do zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, ale jednocześnie zmuszony jest do hamowania i zaspokajania ich w taki sposób, aby mogło to być społecznie zaakceptowane. W efekcie tego powstaje nieświadomy konflikt. Osobowość pacjenta (nazywana w tej teorii „ego”) zmierza do łagodzenia tego konfliktu z pomocą mechanizmów obronnych, które po pierwsze utrzymują ten konflikt w nieświadomości, a po drugie umożliwiają osiągnięcie kompromisu pomiędzy id, a superego. Znaczy to tyle, że mechanizmy obronne pozwalają na zaspokojenie popędów tak, aby mogło to zostać zaakceptowane przez społeczeństwo. Wedle tej teorii wszelkie trudności i objawy wynikają z wadliwego funkcjonowania mechanizmów obronnych. W praktyce psychoanalityk zmierza do wykrycia nieświadomego konfliktu pacjenta i uświadomienia tego konfliktu pacjentowi. W założeniu tej szkoły to uświadomienie sobie konfliktu usuwa objaw patologiczny powstały w wyniku konfliktu.