Artykuły
Title:

Metoda Warnkego w terapii APD

Prezentujemy fragment artykułu znalezionego w internecie i zachęcamy do zapoznania się z całością na stronie: 
Source link as text:
https://biomed.org.pl/baza-wiedzy/metoda-warnkego/metoda-warnkego-w-terapii-apd-dysleksji-afazji/
Long text:

Metoda Warnkego to skuteczna metoda terapeutyczna stosowana na całym świecie.

Trening słuchowy Metodą Warnkego a zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) to zespół objawów, które wynikają z deficytów opracowania informacji akustycznej w ośrodkowej części układu słuchowego pomimo prawidłowej czułości słuchu obwodowego.

Istnieje całe spektrum metod i treningów dedykowanych usprawnieniu pracy ośrodkowego układu słuchowego. Aby zaproponować konkretne rozwiązania, należy właściwie zdiagnozować profil zaburzenia APD. Właściwie ukierunkowana terapia pozwala na wymierne efekty w stosunkowo krótkim czasie oraz przeniesienie efektów terapii do codziennego funkcjonowania.

1. Zaburzenia w obszare dekodawania słuchowego

Cechy zaburzenia: błędne dekodowanie fonetyczne niewłaściwa separacja i integracja obuuszna, nieprawidłowe procesy czasowe.

Charakterystyczne trudności z jakimi borykają się pacjenci:

  • Problemy z zapamiętaniem zadań (złożonych z kilku etapów),
  • Potrzeba większej ilości czasu, aby rozpoznać i przetwarzać usłyszane informacje,
  • Częste problemy behawioralne, problemy językowe (np. problemy z rozwojem słownictwa u dzieci, rozumieniem języka, nauki nowego języka),
  • Trudności z przeliterowaniem słowa, zrozumieniem tekstu

Pacjenci mogą mieć trudności w zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań, zapamiętywaniu ciągów słownych oraz syntezowaniu sylab i głosek w wyrazie. Ponadto charakteryzuje je niewielki zasób słów i stosowanie agramatyzmów.

2. Zaburzenia wymiany międzypółkulowej oraz integracji słuchowo-wzrokowej 

Cechy zaburzenia: trudności w zakresie procesów czasowych, obuusznej integracji i separacji, rozumienia mowy w szumie.

Występowanie tych zaburzeń powoduje następujące rodzaje problemów:

  • Osoby ucząc się słów, nie potrafią prawidłowo spostrzegać i zapamiętywać obrazu poszczególnych liter oraz całych struktur graficznych, kształtów graficznych, liter z pamięci i z modelu (mylą podobne litery i znaki, gubią drobne elementy liter).
  • Zaburzenie percepcji słuchowej może powodować trudności w syntezowaniu słów, nieprawidłowym zmiękczaniu liter, różnicowaniu pisowni j-i, opuszczaniu liter, sylab w wyrazach i wyrazów w zdaniach. Ponadto dużą trudność sprawia pisanie ze słuchu.

Zaburzenia prozodyczne 

Osoby z tymi zaburzeniami nie umieją odpowiednio intonować i rozumieć intencji wypowiedzi. Często nie są w stanie wykorzystać intonacji, jako środka komunikacji. Zaburzona jest również płynność wypowiedzi czyli utrzymanie wypowiedzi w odpowiednim tempie i rytmie.

Zaburzenia te często występują u osób z autyzmem, zespołem Aspergera, chorobą Huntingtona, jak również u osób po udarach mózgu.

Trening z wykorzystaniem metody Warnkego u osób z APD: 

pozwala na efektywne wsparcie problemów w takich obszarach jak: integracja wzrokowo-słuchowa, przetwarzanie czasowe dźwięku, rozpoznawanie wzorców słuchowych, lokalizacja dźwięku, rozpoznawanie sekwencji dźwięku, rozumienie mowy w naturalnym środowisku.